Zpracování dotazníkového šetření


Projekt Making Mathematics Teachers Mobile (Zlepšení mobility učitelů matematiky) se zaměřuje na rozvoj mobility učitelů matematiky, a to tak, že má podpořit jejich sebevědomí v oblasti jazykových dovedností, a tím snížit jejich zdráhavost být mobilní. Projekt bere v úvahu nedostatek učitelů matematiky v západních zemích, rozdíly ve vzdělávacích systémech1, „univerzálnost“ matematických školních osnov a standardů2 a úroveň jazyka a komunikačních dovedností nutných pro čtení a pro komunikaci o matematice v cizím jazyce.

Předběžné analýzu k projektu ukázaly, že budoucí učitelé matematiky v partnerských zemích jsou jen výjimečně připravováni na to, aby při výuce matematiky používali cizí jazyk.

Abychom partnerům projektu pomohli připravit materiály potřebné pro rozvoj projektu, na jaře 2007 jsme vytvořili a představili dotazník pro učitele matematiky a cizích jazyků, i pro vysokoškolské pedagogy kvalifikované pro tyto předměty. Dotazník vyplnilo 58 vysokoškolských pedagogů3 a 279 učitelů4. Z hlediska cílů projektu není nijak podstatné, že se počty respondentů v jednotlivých partnerských zemích (diametrálně) liší. Většinu respondentů tvořili učitelé matematiky a vysokoškolští pedagogové připravující budoucí učitele matematiky.

Kvalitativní část zpracování odpovědí potvrdila, že učitelé matematiky, cizích jazyků i vysokoškolští pedagogové s kvalifikací pro matematiku či cizí jazyk mají velký zájem na zahájení a/nebo prohloubení spolupráce.

Dále se v odpovědích ukázaly různé druhy motivace a odlišné zkušenosti. Respondenti uváděli vzdělávací výhody a perspektivy, které motivují partnery projektu k dalšímu výzkumu v oblasti nastolených témat.

Obecné poznámky k rozboru:

  • Nejčastěji uváděným jazykem je angličtina.

  • Téměř všichni učitelé (ať už matematiky nebo cizích jazyků) se domnívají, že je možné vyučovat matematiku v cizím jazyce.

  • Větší počet učitelů matematiky uvádí, že je to možné díky „univerzálnosti“ matematiky, díky specifičnosti a omezenosti slovní zásoby jejího jazyka a díky podpoře jazyka symbolů.

  • Mnoho učitelů matematiky hovoří o výhodách, které znalost cizího jazyka má pro jejich profesní růst, ale někdy se obávají neporozumění a špatné komunikaci v hodinách v případech, kdy učitel a žáci nemluví stejným mateřským jazykem. Někteří učitelé se navíc obávají zvyšovat obtížnost (jazyk) předmětu, který je sám o sobě obtížný …

  • Nechuť vyučovat matematiku v cizím jazyce v zahraničí se více projevu u starších učitelů matematiky, přístup mladších učitelů se jeví flexibilnější a otevřenější.

  • Spolupráce mezi učiteli matematiky a cizího jazyka je velmi neobvyklá a velmi omezená (překlad jednoho slova…).

  • Několik učitelů (především učitelů cizího jazyka) má zájem o rozvoj mezikulturních dovedností, a to i vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků-přistěhovalců.

  • Velká většina učitelů (jak matematiky, tak cizích jazyků) se domnívá, že výuka matematiky v cizím jazyce je přínosem jak pro učitele, tak pro žáky.

  • Někteří se nicméně obávají, že skutečně přínosné je to pouze v případě motivovaných a nadprůměrných žáků.
Austria Czech Republic Denmark France Italy
Comparison of Language teachers’
and Mathematics teachers’ views
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Data Analysis of the Questionnaire
for Teachers
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Data Analysis of the Questionnaire
for Teacher Trainers
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file3 Dotazník vyplnilo 58 vysokoškolských pedagogů [Rakousko: 3 (3 matematici) – Česko: 14 (10 matematiků +4 jazykáři) – Dánsko: 10 (8 matematiků +2 jazykáři) – Francie: 7 (7 matematiků) – Itálie: 24 (17 matematiků +7 jazykářů)]

4 Dotazník vyplnilo 279 učitelů [Rakousko: 19 (0 matematiků +6 matematiků&jazykářů +13 jazykářů) – Česko: 101 (78 matematiků +21 matematiků&jazykářů +2 jazykáři) – Dánsko: 4 (1 matematik +3 jazykáři) – Francie: 14 (14 matematiků) – Itálie: 141 (109 matematiků +32 jazykářů)]


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.