CZ – Přípravný kurz pro mobilitu učitelů


Dvou semestrový negraduální kurz je určen pro studenty učitelství navštěvující 2. ročník. Jeho náplní je

  • stupňované náslechy hodin, jejich cílem je zvládnout specifickou slovní zásobu a jazyk učitele;

  • plenární diskuze na bázi zkušeností jednotlivých účastníků (sledování videonahrávek z hodin matematiky vedených v angličtině, návštěvy dvojjazyčných škol);

  • práce s celou škálou učebnic a učebních textů a jich srovnání s obdobnými materiály v mateřském jazyce (L1); cílem je uvědomit si specifika vyjadřování látky v cizím jazyce L2 s ohledem na věk a jazykové dovednosti žáků a možné překážky způsobené buď interferencí L1 a L2, nebo vztahem vyučované látky a základní znalosti komunity cílového jazyka;

  • individuální práce, jejímž cílem je zvládnutí slovní zásoby specifické pro předmět v kontextu učebnic a procvičení i rozšíření slovní zásoby potřebné pro komunikaci ve třídě;

  • diskuze se zkušeným učitelem z praxe;

  • příprava krátké simulované výuky (popis cílů a fází hodiny: prezentace nové látky, procvičení, řešení úloh atd.);

  • simulovaná výuka kolegů s okamžitou i opožděnou zpětnou vazbou (rozbor a plenární diskuze založená na poznámkách z každé hodiny), popis hodiny vedoucího semináře a zpětná vazba – kontrolní seznam.


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.