DK – Přípravný kurz pro mobilitu učitelů


Všechny pedagogické školy Skårup Seminarium obdržely níže uvedenou pozvánku v listopadu 2007. Dopisy byly rozeslány jak ředitelům škol, tak učitelům matematiky. Dále jsme kurz inzerovali na webových stránkách této vysoké školy. Studenti učitelství matematiky byli osloveni osobně a prostřednictvím školního intranetu.


Kurz: Mezinárodní učitel matematiky

Mnozí učitelé matematiky by se rádi účastnili výměn učitelů po Evropě a také by byli rádi, kdyby se jejich žáci účastnili např. projektu COMENIUS. Náš průzkum ale ukazuje, že mnozí učitelé se nakonec mezinárodním aktivitám raději vyhýbají kvůli obavám z nedostatku jazykových a mezikulturních dovedností.

V rámci mezinárodního projektu pro učitele z praxe, kterého se účastní i univerzitní kolej Lillebælt, Skårup Seminarium, teď nabízíme kurz, který by měl učitelům matematiky dát mezinárodní dimenze jejich výuce a umožnit případnou účast při budoucích výměnách učitelů i žáků.

Cíl:

Rozšířit možnosti účastníků participovat na mezinárodních projektech.

Obsah:

 • Intenzivní kurz angličtiny se zaměřením na jazyk ve třídě a matematickou terminologii.

 • Matematická témata vhodná pro mezinárodní výuku, např. základy čísel a algebry, geometrie a matematika v praxi.

 • Příprava několika hodin matematiky v angličtině, odpovídající 1 týdnu výuky.

 • Takto se učí matematika v jiných zemích. Video ukázky vyučovacích hodin a matematických osnov.

 • Mezikulturní (komunikační) dovednost – co to je? V teorii i praxi.

 • Jak financovat mezinárodní aktivity?

Výuka a učení:

Kurz bude postaven na aktivních příspěvcích účastníků, např. pořízení videonahrávek vlastní výuky. Výuka bude probíhat v dánštině i angličtině.

Účastníci:

Učitelé matematiky pro 6. – 10. ročník a studenti učitelství, obor matematika.

Učitelé:

Doc. Annette Jäpelt (matematika) a doc. Birgith Lotzfeldt (anglický jazyk).

Počet vyučovacích hodin: 21

Místo: Univerzitní kolej Lillebælt, Skårup Seminarium

Doba konání: 10., 17., 24. a 31. ledna, 7. a 28. února, 6. března 2008 od 14,30 – 17,00.

Cena: Bez poplatku.

Další informace:

Annette Jäpelt (matematika), annette.japelt@skolekom.dk

Birgith Lotzfeldt (angličtina), birgith.lotzfeldt@skolekom.dk


Na kurz se přihlásili tři učitelé a šest studentů učitelství. Příčinou malého zájmu učitelů je pravděpodobně fakt, že učitelům se účast v kurzu kompenzuje snížením vyučovací povinnosti pouze v případě, že se na něj přihlásí před začátkem školního roku a že ředitel kurz doporučí. Příčinou nízkého počtu studentů učitelství je to, že nejsou zvyklí přibírat si semináře, které nejsou součástí jejich osnov.

Na první hodině byl účastníkům rozdán následující plán. Dostali týden na to, aby si promysleli, zda v něm chtějí něco změnit. Nikdo žádné změny nenavrhl:


Organizace každého semináře:

 1. Rozdání matematického glosáře s pojmy k danému tématu (pro každý seminář předem určenému).

 2. Annette téma ústně i vizuálně představí.

 3. Účastníci Ve skupinách připraví hodinu v angličtině na dané téma. Annette poskytne materiály týkající se daného tématu (v dánštině).

 4. Krátká prezentace pro celou třídu.

 5. Na závěrečném semináři bude pořízena videonahrávka poslední prezentace.

 6. Kultura a jazyk– obecně i ve vztahu k výše uvedenému.

 7. Prezentace Annette budou v dánštině a angličtině, prezentace Birgith budou v angličtině.


Obsah

1. 10/01/08

Matematika: Čísla a aritmetika

 • Číselné soustavy

 • Celá čísla

 • Zlomky

 • Proměnné

 • Rovnice

Jazyk ve třídě

 • Co je „jazyk ve třídě“?

 • Příklady jazyka ve třídě?

 • Cvičení na užívání jazyka ve třídě.

Komentář:

Účastnící byli seznámeni s kurzem i s projektem COMENIUS. Řekly jsme jim, že na závěr kurzu na podzim 2008 vyšleme jednoho učitele a jednoho studenta do Prahy, aby týden vyučovali matematiku na 2. stupni ZŠ.

AJ rozdala seznam slov v angličtině týkajících se čísel a aritmetiky. Následovala diskuze AJ se studenty. V jejím rámci AJ ukázala s pomocí různých příkladů na tabuli, jak se tato slova používají.

BL si předem připravila prezentaci v PowerPointu, ve které představila jazyk používaný ve třídě (začátek hodiny, jednoduché instrukce, vedení hodiny, spontánní situace, zakončení hodiny) zaměřen na výuku matematiky. Úkolem účastníků bylo sehrát etudy, ve kterých tyto výrazy použijí.


2. 17/01/08

Funkce

 • Soustava souřadnic

 • Zobrazení

 • Obecně známé funkce

 • Sestrojování grafů

Mezinárodní komunikace

 • Společenská konverzace“ – Jak mluvit ve sborovně?

 • Co dělat a čeho se vyvarovat v mezinárodní komunikaci.

 • Čeho bych si měl být vědom, používám-li angličtinu jako mezinárodní jazyk?

Komentář:

AJ rozdala seznam slov v angličtině týkajících se funkcí. Následovala diskuze AJ se studenty. V jejím rámci AJ ukázala s pomocí různých příkladů na tabuli, jak se tato slova používají.

BL připravila prezentaci v PowerPointu, ve které předvedla společenskou konverzaci ve sborovně, ukázala co dělat a čeho se vyvarovat při učení v zahraničí a doplnila obecná poučení, jak postupovat při výuce v cizím jazyce.


3. 24/01/08

Matematika: Základy geometrie.

 • Trojúhelníky

 • Kružnice

 • Podobnost

 • Tělesa

 • Rýsování

Jazyk a kultura

 • Vztah mezi jazykem a kulturou

 • Angličtina jako mezinárodní jazyk současnosti.

Komentář:

AJ rozdala seznam slov v angličtině týkajících se geometrie. Následovala diskuze AJ se studenty. V jejím rámci AJ ukázala s pomocí různých příkladů na tabuli, jak se tato slova používají.

BL připravila prezentaci v PowerPointu, ve které ukázala dva rozdílné pohledy na vztah mezi jazykem a kulturou: 1. Kultura je obsažena v sémantice a pragmatice jazyka, 2. Kultura jako kontext používání jazyka. Prezentaci následovala diskuze s účastníky o kultuře jako tématu ve vyučování.


 1. 31/01/08

Aplikovaná matematika.

 • Modely.

 • Statistika.

 • Pravděpodobnost

Mezikulturní komunikační dovednost.

  • Co je mezikulturní komunikační dovednost?

  • Jak lze rozvíjet mezikulturní komunikační dovednost učitele a žáků?

  • Cvičení.

Komentář:

AJ rozdala seznam slov v angličtině týkajících se pravděpodobnosti. Následovala diskuze AJ se studenty. V jejím rámci AJ ukázala s pomocí různých příkladů na tabuli, jak se tato slova používají. Studenti dostali za úkol vytvořit stromové diagramy zachycující výskyt různých statistických jevů.

BL připravila prezentaci v PowerPointu, ve které se zaměřila na různé pohledy na mezikulturní dovednost (Byram a Kramsch), na různé školy kultury ve vyučování (sociologická/historická škola, pragmatická škola) a na diskuzi prvků tvořících mezikulturní dovednost (Byram). Studentům byl předán seznam literatury k mezikulturní dovednosti. Poté jim byla poskytnuta příležitost zaznamenat vlastní mezikulturní zkušenosti a svoji mezikulturní dovednost zhodnotit (Byram).


 1. 07/02/08

Komunikace a řešení úloh

 • Tabulkové procesy a dynamický geometrický software.

 • Úvod k dalšímu semináři.

 • Na co bych měl z hlediska jazyka dávat pozor, připravuju-li výuku v cizím jazyce?

Komentář:

AJ rozdala seznam slov v angličtině týkajících se statistiky. Následovala diskuze AJ se studenty. V jejím rámci AJ ukázala s pomocí různých příkladů na tabuli, jak se tato slova používají.

BL připravila prezentaci v PowerPointu, ve které poskytla rady jak připravovat výuku, vyučovat a hodnotit v cizím jazyce.


6. 28/02/08

Příprava hodin ve skupinách

Internacionalizace doma

 • Jak mohu pracovat mezinárodně se žáky doma?

 • Jak lze financovat mobilitu učitelů a žáků?

Komentář:

AJ studentům oznámila, že didaktici matematiky spolupracující v projektu COMENIUS se dohodli, že v rámci výměn se budou vyučovat tematické celky Úvod do zlomků a Pythagorova věta.

Na přípravách studenti pracovali ve dvojicích. Přípravy pak měli prezentovat v následujícím semináři.

Po delší diskuzi bylo rozhodnutO, že na podzim 2008 pojednou do Prahy učitel z Nyborgu Niels Henriksen a studentky učitelství z Pedagogické fakulty Skårup Nadia Kjelsmark a Jeanne Christensen.

BL poskytla informace o internacionalizaci doma a o možnostech financování výměn učitelů a žáků.


7. 06/03/08

Prezentace připravené výuky – ve skupinách

 • Reakce na obsahovou stránku

 • Reakce na jazykovou stránku

 • Hodnocení kurzu.

Komentář:

Niels Henriksen v angličtině prezentoval výuku tematického celku Úvod do zlomků. V rámci prezentace použil velké množství vizuálních pomůcek. [Prezentace byla nahrána na video.]

Jeanne Christensen v angličtině prezentovala výuku tematického celku Úvod do Pythagorovy věty.

AJ poskytla zpětnou vazbu k obsahu prezentovaného, BL k jazykové stránce. Obě zhodnotily obsah i jazykovou úroveň jako velmi uspokojivou vzhledem k tomu, jak náročné je vyučovat v cizím jazyce.


Hodnocení

V neformálním ústním hodnocení studenti kladně hodnotili, že se kurzu účastnili zároveň učitelé z praxe a studenti učitelství. Doporučili, aby škola takové kurzy pořádala i v budoucnosti. Kladně hodnotili také to, že se kurz nevěnoval pouze jazyku a matematice, ale také kultuře.

V anonymním písemném hodnocení odpověděli následovně. Na poslední hodině bylo přítomno pouze šest účastníků, proto jsme dostaly na každou otázku pouze šest odpovědí:


V jaké míře kurz splnil Vaše očekávání?

Ve velmi vysoké míře: 5

Ve vysoké míře: 1

Středně: 0

Málo: 0

Velmi málo: 0


Výukové metody byly:

Velmi uspokojivé: 3

Uspokojivé: 3

Částečně uspokojivé: 0

Neuspokojivé: 0


Výukový obsah byl:

Velmi upokojivý: 6

Uspokojivý: 0

Částečně uspokojivý: 0

Nebyl uspokojivý: 0


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.