FR – Přípravný kurz pro mobilitu učitelů


Poté, co jsme na školách i na IUFM vyhlásili, že budeme otevírat tento kurz, projevili o něj zájem dva studenti učitelství a dva učitelé. Italština se ve Francii vyučuje jen na malém počtu škol.

Oba studenti navštěvovali přípravný kurz pro výuku matematiky v cizím jazyce: CLIL. Chtěli jsme počkat, až tento kurz absolvují, aby bylo možné využít zkušeností, které v nich nabudou. Proto se přípravný kurz konal od května 2008 do konce listopadu 2008.


Přípravný kurz byl rozdělen do osmi lekcí po třech hodinách.


Lekce 1

Květen 2008

Kulturní a jazyková příprava učitele.

  • Prezentace školy určené pro hostování.

  • První kontakt s jazykem hostitelské školy a s příslušnou oblastí.

Lekce 2

Červen 2008

Vyučovací jazyk

  • Diskuze o dokumentu Fare lezione in italiano

Lekce 3

Červen 2008

Matematické osnovy

Diskuze o matematických osnovách platných na 2. stupni ZŠ v hostující zemi a hlavně v dotčených třídách.

Lekce

4, 5,6

Září – říjen

2008

Práce na vybraných tematických celcích

  • Představení dvou zvolených tematických celků (rovnost zlomků a Pythagorova věta).

  • Rozbor a vypracování vyučovací jednotky ke každému ze zvolených celků s použitím učebnic a pracovních sešitů z obou zemí (země učitele i hostitelské země).

  • Osvojení matematického jazyka potřebného k výuce každého z obou témat.

  • Použití informačních a komunikačních technologií.

Lekce 7,8

Listopad

2008

Testování vyučovacích jednotek

  • Prezentace dvou vybraných vyučovacích jednotek (rovnost zlomků a Pythagorova věta).

  • Diskuze o jazyku, obsahu a možných problémech.

  • Poslední rady.


Realizovány byly všechny body popsané v jednotlivých lekcích. Tento plán jsme doplnili třemi návštěvami dvou učitelů (studenta učitelství a učitele z praxe), kteří se chystali do Itálie, na „Liceo italiano Leonardo da Vinci“ v Paříži, kde se jim dostalo vřelého přijetí jak od ředitele, tak učitelky Renaty Peruffo.


Doplňující komentáře:

I) Projekt byl představen a učitelé byli seznámeni s italským vzdělávacím systémem.

Dále byla představena hostitelská škola a oblast, ve které se nachází.

II) Vyučovací jazyk

Proběhla diskuze o dokumentu Fare lezione in italiano.

Účastníci, kteří si již předem promysleli, co se bude vyučovat, požádali o doplnění původního glosáře o důležité chybějící výrazy.

III) Příprava testování výuky

1) Zvláštní slovní zásoba, rozdíly v osnovách.

S účastníky kurzu jsme pracovali s pomocí italských učebnic. Při procházení kapitol o rovnosti zlomků a Pythagorově větě jsme si všímali rozdílů v používání i zapisování matematických pojmů. Následná diskuze pomohla při pozdější přípravě testování výuky.

2) Návštěva «Liceo italiano Leonardo da Vinci» v Paříži

Učitelka matematiky v italské škole v Paříži ochotně souhlasila, aby účastníci kurzu přišli na náslechy v jejích hodinách. Navštívili tři vyučovací hodiny. To jim před cestou do Pisy pomohlo, aby si uvědomili konkrétní rozdíly mezi francouzským a italským vzdělávacím systémem a aby porovnali způsob vedení hodiny italskou učitelkou s jejich vlastními didaktickými postupy. Do glosáře doplnili další výrazy a speciální slovní zásobu.

Diskuze návštěv: jazykové otázky; rytmus a metody práce žáků, komunikace mezi žáky.

IV) Testování vyučovacích jednotek

Dva učitelé, kteří se chystají do Pisy, „odučili“ část připravených hodin a byli při tom natáčeni.

Následovaly jazykové korekce a diskuze o testovaných jednotkách.


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.