IT – Přípravný kurz pro mobilitu učitelů


Přípravný kurz byl součástí studií posluchačů prvního ročníku Toskánské pedagogické fakulty pro učitelství 2. stupně na Univerzitě v Pise. Kurz navštěvovalo zhruba 40 studentů učitelství. Kurz začal 14. ledna 2008, další semináře následovaly 21. a 28. ledna a 14. února 2008.

Každý ze čtyř seminářů trval pět hodin. Zhruba polovina času každého semináře byla věnována tématům, která spadají pod mezikulturní vzdělání, a polovina byla věnována výuce matematiky.

Vyučovacím jazykem byla angličtina. V případě potřeby (pokud by vysvětlování trvalo příliš dlouho nebo pokud šlo o těžko srozumitelnou záležitost) byly anglická gramatika či matematické terminologie a zápis vysvětleny v italštině.

Motivace k organizaci kurzu byla následující:

Zvednout úroveň učitelů matematiky.

Podpora mobility evropských učitelů v případě, že jazyk není překážkou.

Umožnit účast učitelů i žáků v evropských projektech.

a hlavní cíle byly:

Úvod do adekvátní matematické terminologie.

Podpora jazyka.

Příprava vyučovacích aktivit a výuky tematických celků.

Podpora spolupráce mezi učiteli matematiky a učiteli cizích jazyků.

Témata probíraná v první části jednotlivých seminářů se v zásadě týkaly:

Mezikulturního vzdělávání (včetně popisu školní kultury).

Jazyku ve třídě.

Náslechů.

Témata probíraná v druhé části seminářů se týkaly:

Planimetrie a geometrie těles (včetně Pythagorovy věty).

Číselné soustavy (včetně zlomků).

Relací a funkcí.

Kurz byl postaven na metodologii Aktivní práce – Interakce.

První část každého semináře probíhala ve formě diskuze mezi studenty učitelství na vybrané téma. Při diskuzi jim pomáhali didaktik matematiky a didaktik anglického jazyka. Didaktik angličtiny studentům pomáhal, aby se naučili se vyjadřovat (poskytoval jim podporu v otázkách terminologie, mluvnice i výslovnosti). V závěru této části každého semináře byl vyhrazen čas na vysvětlení nejčastěji se opakujících chyb.

Ve druhé části seminářů představil didaktik matematiky téma k diskuzi a aktivitu, kterou mají studenti vytvořit. Usnadňoval diskuzi i tvorbu aktivity tím, že studentům poskytoval vysvětlení matematických pojmů a nabízel vhodnou terminologii (v angličtině). Vyučující angličtiny se v této fázi snažila nezasahovat, ale poznamenávala si chyby a obtíže. Na konci této části byl opět čas vyhrazený pro vysvětlení častých chyb.

Zpráva Renaty Montangero, didaktika angličtiny


Když jsem se jako vyučující anglického jazyka stala spolupracovníkem při řešení tohoto projektu, musela jsem rozhodnout, jaké obsahy a v jaké formě předložit studentům učitelství matematiky, kteří doposud neměli jiné zkušenosti než zkušenosti s vyjadřováním v mateřském jazyce. Dále bylo potřeba vyřešit otázku různé úrovně jejich jazykových znalostí.


Obsah

S ohledem na cíl projektu – připravit nové učitele na vyučování matematiky v zahraničí tím, že jim poskytneme mezikulturní komunikační dovednost v cizím jazyce – jsme rozpracovali dvě témata:

 1. různé evropské vzdělávací systémy,

 2. matematické úlohy ve výuce.

Co se prvního tématu týče, vyzvala jsem studenty, aby vzpomínali na svoji minulost, školní docházku, učitele, vyučovací předměty i problémy.

Při vzpomínání studenti prolomili ledy a začali hovořit anglicky.

Poté, co si studenti prostudovali vzdělávací systémy v jednotlivých řešitelských zemích, dostali za úkol, aby je ve skupinách porovnali a probrali jejich výhody i nevýhody. Na závěr v rámci společné diskuze jednotlivé skupiny prezentovaly své závěry.

Práce v malých skupinách vedla k tomu, že se studenti tolik nestyděli za chyby, které v angličtině dělají.

Vzhledem k tomu, že většina účastníků kurzu už měla zkušenosti s prací učitele, mohla jsem je požádat, aby se na školní problémy podívali z jiného úhlu pohledu a přemýšleli o strategiích, které mohli při jejich řešení použít.

Na závěr měli ve skupinách připravit dotazník pro zhodnocení kurzu. Mohli se volně vyjádřit k tématům, která sami považovali za důležité.

Co se druhého tématu týče, studenti pracovali na úlohách s geometrickými hádankami a skládačkami a s mobilními telefony. Dále ve skupinách připravili vyučovací hodinu a v angličtině ji předvedli ostatním.


Cizí jazyk

Myslím, že angličtinu by studenti měli používat, aniž by se nechali vyrušovat od toho hlavního: matematiky.

Proto jsem se v průběhu diskuzí snažila studentům pomáhat vyjadřovat se. Nabízela jsem podporu v otázkách terminologie, gramatiky i výslovnosti, pokud to bylo třeba. Jakékoli vysvětlování, které by vedlo k vylepšování angličtiny, jsem nechávala až na závěr. Tím jsem se chtěla vyhnout tomu, abych studenty frustrovala přerušováním ve chvíli, kdy se snažili vyjádřit myšlenku.

Pokud studenti pracovali ve skupinách na matematice, snažila jsem se být neviditelná, ale zároveň jsem si celou dobu zaznamenávala případné chyby a obtíže. Na konci semináře byl vždy čas věnovaný vysvětlování a odpovědím na otázky studentů.

Jako pro učitele pro mne tato zkušenost byla zároveň náročná i zábavná: studenti měli obrovský zájem zkusit něco nového. Diskuzí se účastnili s velkým zápalem, a to nezávisle na tom, zda angličtinu ovládali plynně, či nikoli.

Náročná, protože jsem musela připravovat hodiny, aniž bych viděla příklady a aniž bych měla dostatečné znalosti matematiky; zábavná díky obrovskému osobnímu nasazení studentů v diskuzích.


Úvahy studentů učitelství


Učitel

Měl by umět

 1. vytvořit „přátelskou“ atmosféru,

 2. projevit svůj zájem,

 3. komunikovat a zapojit žáky do hodiny,

 4. dobře rozumět tomu, co učí,

 5. připravit zajímavou a jednoduchou hodinu.

Pak nebude muset čelit problémům s kázní.


Studenti

 1. Učitelé jsou sice důležití, ale důležité je také osobní zaujetí studentů.


Matematika

 1. Bylo by zajímavé pokusit se pochopit, proč se školní matematika považuje za obtížný a nudný předmět.

 2. Je těžké přenést zkušenosti s hodinou matematiky/angličtiny do běžných školních podmínek.


Jazyk

 1. Rozpaky na začátku hodiny.

 2. V průběhu hodiny se studenti začali cítit uvolněněji. Litovali nedostatečné plynulosti v jazyce, která jim bránila vyjádřit názory, a cítili se frustrováni.

 3. Studenti se cítili uvolněněji, když zjistili, že chyby, které dělají, nebrání komunikaci.

Na jednoho studenta udělalo hluboký dojem, když viděl, do jakých rozpaků se studenti dostali, když nebyli schopni vyjádřit, proč se rozhodli stát se učiteli.


Další úkoly pro hostujícího učitele a studenta učitelství


 • Navázat kontakt s hostitelskou školou (BRG VI “Marchettigasse”, Vídeň).

 • Informace o osnovách (obecné i konkrétní).

 • Příprava na výuku vybraných tematických celků v zahraničí.

 • Zahájit a udržovat kontakt mezi hostujícími a hostitelskými učiteli.


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.