MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA˛ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebćlt, Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Toolbox
 Printer Friendly Printer Friendly

Czech Classroom Language and Mathematical GlossaryTable of Contents

1. Introductions
1.1. Meeting, Greeting
1.2. Register
1.3. Attendance

2. Classroom Management
2.1. Arranging the Classroom
2.2. The Lesson - Beginning and ending rituals
2.3. Discipline

3. Classroom Interaction
3.1. Organizing the pupils for work
3.2. Setting the Tasks
3.3. Language of Mathematics

Appendix 1 - Further Instructions for Classroom Activities
Appendix 2 - Things in the Classroom
Appendix 3 - Other Useful Expressions

A.3.1. School Life
A.3.2. The Lesson
A.3.3. A Text
A.3.4. Punctuation
Appendix 4 - Mathematical concepts


1. Introductions

1.1. Meeting, Greeting

Good morning / afternoon, everybody. Dobrý den.
Take your seats. Posaďte se na svá místa.
I want you to stand up. Chci, abyste vstali.
Let me introduce myself. Dovolte mi, abych se představil/a.
I’m going to be your teacher this week. Tento týden vás budu učit já.
I’m a student teacher. Jsem tu na praxi.
Now let us introduce each other. Teď se představíme navzájem.
I will need the classroom seating chart. Budu potřebovat zasedací pořádek.
or: Could you make name cards? Anebo: mohli byste si připravit jmenovky?

1.2. Register

Where is the class register? Kde je třídní kniha?
I haven´t filled it in. Ještě jsem ji nevyplnil/a.
Do you mind if I sit down? Nevadí vám, když se posadím?
I have to make an entry in the register. Musím zapsat do třídní knihy.
May I borrow …? Mohu si půjčit … ?
Could you lend me a pen, please? Mohl bys mi, prosím, půjčit pero?
Who is on duty in the class? Kdo má ve třídě službu?
Who is the monitor? Kdo je služba?
Who wants to be in charge? Kdo si to chce vzít na starost?
What’s today’s date? Kolikátého je dnes?
Put today’s date on the board. Napiš na tabuli dnešní datum.

1.3. Attendance

Let’s see if everyone is here. Podíváme se, jestli jsou zde všichni.
Who’s missing? Kdo chybí?
Who’s absent today? Kdo dnes chybí?
Who wasn’t here last time? Kdo tu nebyl minule?
Can´t you come on time? Copak ty nemůžeš přijít včas?
Make sure it doesn´t happen again. Dej pozor, aby se to neopakovalo.
Have you got the doctor’s certificate? Máš potvrzení od lékaře?
or: your parents´ letter of excuse? Nebo: omluvenku od rodičů?
I cannot excuse anybody from this lesson. Z této hodiny nemohu nikoho uvolnit.


2. Classroom Management

2.1. Arranging the classroom

Put your name cards on your desks. Dejte si na lavice jmenovky.
Put your desks together. Srazte lavice k sobě.
Bring two more chairs, please. Přines ještě dvě židle, prosím.
Hurry up so that I can start the lesson. Pospěšte si, ať mohu začít hodinu.
Pull the board down. Stáhni tabuli.
Push it up. Zvedni ji.
Can you switch the lights on / off? Můžete rozsvítit /zhasnout?
We will need special equipment. Budeme potřebovat zvláštní pomůcky.

2.2. The lesson - Beginning and ending rituals

There goes the bell. Zvoní.
The break is over. Přestávka skončila.
Let’s get started. Začněme.
It’s time to start now. Je čas, abychom už začali.
I am not quite sure how to put this but … Nejsem si docela jistý/á, jak to říct, ale …
I seem to be losing my voice. Zdá se, že ztrácím hlas.
There is no point in beginning this ... Není důvod, abychom začínali ...
We’ll continue with this task next time. V této práci budeme pokračovat příště.
We’ll finish this next time. Dokončíme to příště.
There’s some time left. Ještě nám zbývá chvilka času.
We have a few minutes left. Máme ještě několik minut času.
We have extra four minutes. Máme ještě čtyři minuty.
The bell rings for the break. Zvoní na přestávku.
Let’s have a break. Uděláme si přestávku.
We’ve run out of time. Nezbyl nám čas.
That’ll do for today’s lesson. To pro dnešní hodinu stačí.
Time is up. Čas uplynul.
The lesson is over. Hodina skončila.
Next time we’ll meet in room 18. Příště se sejdeme v učebně č.18.
All right. That’s all for today, thank you. Tak, to je pro dnešek všechno, děkuji vám.
Can someone clean the board? Může někdo smazat tabuli?
Put the chairs up, please. Dejte židle na lavice, prosím.
Queue up / line up at the door. Seřaďte se u dveří.
Get into a queue /line. Postav se do fronty.

See also Appendix 1.

2.3. Discipline

May I have your attention. Mohli byste mi věnovat pozornost?
Pay attention, please. Dávej/te pozor, prosím.
Speak up, please. Mluv hlasitěji, prosím.
Speak so that we can hear you. Mluv tak, abychom tě slyšeli.
Louder / softer. Hlasitěji / tišeji.
Wait till you are asked. Počkej, až tě vyvolám.
Don´t interrupt him. Neskákej mu do řeči.
Don’t talk. Nebavte se. Nemluvte.
Stop talking. Přestaňte se bavit.
Don’t whisper. Nešeptejte.
Do stop whispering. Přestaňte konečně šeptat.
Don´t laugh at him. Nesmějte se mu.
Sit still. Seď klidně.
Turn round. Otoč/te se.
Don´t prompt. Nenapovídejte.
Don´t cheat. Nepodvádějte.
I´ll have to separate you. Budu vás muset rozsadit.


3. Classroom Interaction

3.1. Organizing the pupils for work

Come to the front (of the class). Pojď dopředu.
Go to the board. Jdi k tabuli.
Stand with your back to the class. Postav se zády ke třídě.
Go back to your place. Vrať se na své místo.
Put up your hand/s. Hlas/te se.
Raise your hands. Hlaste se.
Your turn. Jsi na řadě.
Don´t talk at the same time. Nemluvte všichni najednou.
In turns. Po řadě.
I´ll divide you into groups. Rozdělím vás na skupiny.
Work in twos / pairs. Pracujte ve dvojicích.
Make pairs. Utvořte dvojice.
Work in threes / fours / fives. Pracujte ve trojicích, čtveřicích, pěticích.
Practise in groups of four. Procvičujte ve čtyřčlenných skupinkách.
There are too many in this group. V této skupině je vás moc.
Get into groups of six. Rozdělte se do skupinek po šesti.
Please share this handout. Ten pracovní list je pro vás oba / všechny.
Cooperate. Spolupracujte.
Work on your own. Pracujte samostatně.

3.2. Setting the tasks

Can you collect your homework? Můžete vybrat domácí úkoly?
Why haven’t you done your homework? Proč jsi neudělal domácí úkol/y?
For this task you will need … Na tento úkol budete potřebovat …
Distribute the handouts (worksheets). Rozdejte pracovní listy.
Turn over. Otočte na zadní stranu.
Open your textbooks, page 20. Otevřete učebnice, strana 20.
Your task is to … Máte za úkol …
Start working. Začněte pracovat.
Read aloud. Čtěte nahlas.
Silent reading. / Read silently. Čtěte potichu.
You have skipped a line. Přeskočil jsi řádek.
Turn to the next page. Otočte na další stranu.
Carry /go on with the exercise. Pokračujte ve cvičení.
Finish in writing. Dokončete písemně.
Close your books. Zavřete knihy.
Write legibly. Pište čitelně.
Neat handwriting. Hezké písmo (rukopis).
Keep working. Jen pracuj dál.
Stop writing. Přestaňte psát.
Here´s your test. Tady máš svůj test.
Put it face down, please. Polož ho, prosím, lícem dolů.
Has everyone got a copy? Má každý kopii?
Swap /exchange your exercise-books. Vyměňte si sešity.
You have made a mistake. Udělal/a jsi chybu.
Do the corrections. Proveďte opravu.
Peer correction. Vzájemná oprava.
Collect. / Hand in. Seberte.
You have made a lot of progress. Udělal/a jsi velký pokrok.
Can you make it? Stihneš to?
Can you manage? Zvládneš to?
You should catch up with the rest of the class. Měl/a bys dohonit ostatní ze třídy.
You’ll catch up, won’t you? Ty to doženeš, že?

See also Appendix 2 and Appendix 3.

3.3. Language of Mathematics

English - Czech

Vedral, J. (2002). Anglicko-český matematický slovník. Ptaha: JTP. 16 p.
http://www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/v.htm

English

Bolt, B., Hobbs, D.: A Mathematical Dictionary for Schools. Cambridge University Press, 1998.
James, C., James, T.: Mathematics Dictionary. Litton Educational Publishing, New York 1968.
Nelson, D.: Dictionary of Mathematics. Penguin Books Ltd., London 1998.

See also Appendix 4.

Appendix 1 - Further Instructions for Classroom Activities

start / begin reading začněte číst
go on / carry on / continue pokračujte
finish / conclude skončete
look for hledejte
find najděte
revise / recap zopakujte si
label označte
express vyjádřete
summarize shrňte
transform převeďte
write (put / note / jot) down poznamenejte si
practise procvičujte
use / apply použijte
ask and answer ptejte se a odpovídejte
match / connect / link / combine / join spojte
add přidejte
change / alter změňte
arrange, order uspořádejte
choose / select vyberte
give an example uveďte příklad
fill in / out or insert doplňte
complete dokončete
try zkuste / snažte se
note the use of … všimněte si použití ...
state / list určete / uveďte
attach připojte
make sure ujistěte se
respond odpovězte
substitute / replace nahraďte
vary obměňujte
distinguish rozlišujte
rewrite přepište
copy opište si
explain it to me vysvětlete mi to
show ukažte
check zkontrolujte si
correct opravte si
decide rozhodněte se
count up your points/scores spočítejte si body
sign / write your name podepište se
compare and contrast porovnejte
express in a different way vyjádřete jinak
describe popište
omit / leave out vynechte
avoid vyhněte se
underline podtrhněte
ring / circle zakroužkujte
box / frame dejte do rámečku
draw arrows nakreslete šipky
mark označte
rule nalinkujte
cross out vyškrtněte
tick off zatrhněte
number each line očíslujte každý řádek
put down your pens odložte pera
put in capital letters/capitalize napište velkými písmeny
print napište tiskacím písmem
open / close brackets otevřete / uzavřete závorku


Appendix 2 - Things in the Classroom

Ceiling strop
Floor podlaha
Walls stěny
Curtains záclony, závěsy
Window sill / ledge okenní parapet
Plants hrnkové květiny
Teacher´s desk katedra
Desk lavice
Chair / seat židle / místo
Shelf (pl. shelves) polička
(rubish) Bin koš na odpadky
Sink / wash basin umyvadlo
Tap kohoutek
Sponge houba
Duster hadr, prachovka
Lights světla
Switch vypínač
Sockets zásuvky
Plugs zástrčky
Lead / flex / cable šňůra
Extension lead prodlužovačka
Adaptor adaptér
Overhead projector (OHP) zpětný projektor
Overhead transparency (OHT) fólie
Slides diapozitivy, „slidy“ PPT
Projector projektor
Visuals obrázky, vizuálie
Notice board nástěnka
Magnet board magnetická tabule
Pictures obrazy
Maps mapy
Photographs fotografie
Posters plakáty
Charts, graphs přehledy, grafy
Diagrams diagramy
Table tabulka
Cuttings / clippings / cutouts výstřižky
(class) Register třídní kniha
Report book žákovská knížka
White board bílá tabule
Flipchart „papírová“ tabule
Pointer ukazovátko
Chalk / a piece of chalk křída
Coloured chalk barevná křída
Pencil case penál
A spare pen náhradní pero
Pencil tužka
Marker fixka
Sharpener ořezávátko
Eraser guma
Ruler pravítko
Pins špendlíky
Rubber band gumička
Scotch tape izolepa
Scissors nůžky
Stapler sešívačka


Appendix 3 - Other Useful Expressions

A.3.1. School Life

Pupil / student / learner žák
Peer vrstevník
Classmate spolužák
Class teacher třídní učitel
Head of school ředitel
Deputy head zástupce
Staffroom sborovna
Timetable rozvrh hodin
Syllabus, curricula osnovy
Make-up lesson náhradní hodina
Stand-by pohotovost
To cover for someone „suplovat“ za někoho

A.3.2. A Lesson

Instruction výuka
Unit lekce v učebnici
Lesson, class hodina
Lesson plan příprava na hodinu
Topic téma
aim of the lesson cíl hodiny
Stage část hodiny, fáze
Step krátká část hodiny, krok
New subject matter nové učivo
Presentation prezentace, výklad
Explanation vysvětlení
Practice procvičování
Instructions pokyny
Activities činnosti
Summary shrnutí
Conclusion závěr
Ending zakončení
Textbook / coursebook učebnice
Teacher´s book metodická příručka
Workbook, activity book cvičebnice
Practice book cvičebnice
Exercise book sešit
Notebook poznámkový blok

A.3.3. A Text

A sheet of paper papír
Rough draft / first draft koncept
Final copy / fair copy čistopis
Sentence věta
Phrase fráze
Blanks mezery
Expressions výrazy
Rules pravidla
Paragraph odstavec
Column sloupec
Line řádek
Margin okraj

A.3.4. Punctuation

Comma čárka
Full stop tečka
Question mark otazník
Exclamation mark vykřičník
Colon dvojtečka
Semi colon středník
Asterisk hvězdička
Apostrophe apostrof
Inverted commas / quotation marks uvozovky
Hyphen spojovník
Dash pomlčka
Slash / stroke lomítko
(square) Brackets, parentheses (hranaté) závorky
Bold tučně
Italics kurzíva


Appendix 4 - Mathematical concepts

A.4.1. Numbers and arithmetic

Add Sčítat
Multiply Násobit
Subtract Odečítat
Divide Dělit
Power Mocnina
Square Druhá mocnina
Bracket Závorka
Sign Znaménko
Fraction Zlomek
Numerator Čitatel
Denominator Jmenovatel
Equal Rovnat se
Equivalent Ekvivalentní
Cancel Forkorte
Common denominator Společný jmenovatel
Counting number Přirozené číslo
Zero Nula
Integers Celá čísla
Set of rational numbers Množina racionálních čísel
Set of real numbers Množina reálných čísel
Prime number Prvočíslo
Equation Rovnice
Solution Řešení
Graph Graf
Dependent variable Závislá proměnná
Independent variable Nezávislá proměnná
Origin Počátek soustavy souřadnic
Straight line Přímka
Coordinate Souřadnice
Steepness or gradient Směrnice
Sketching a graph Sestrojování grafu
Perpendicular Kolmice

A.4.2 Function

Graph Graf
Dependent variable Závislá proměnná
Independent variable Nezávislá proměnná
Origin Počátek soustavy souřadnic
Straight line Přímka
Coordinate Souřadnice
Steepness or gradient Směrnice
Sketching a graph Sestrojování grafu
Perpendicular Kolmice
Quadratic equation Kvadratická rovnice
Parabola Parabola
Root Kořen
U-shape Otevřená nahoru
Upside-down U Otevřená dolů
Direct proportion Přímá úměrnost
Partial direct proportion Částečně přímá úměrnost
Inverse proportion Nepřímá úměrnost
Domain Definiční obor
Range Obor hodnot
Inverse function Inverzní funkce
Exponential Exponenciální

A.4.3. Geometry

Area Obsah
Rectangle Pravoúhlý rovnoběžník
Triangle Trojúhelník
Circle Kružnice
Angle Úhel
Right-angled Pravoúhlý
Opposite Protilehlý
Adjacent Přilehlý
Hypotenuse Přepona
The two smaller sides of a right-angled triangle Odvěsna
Degree Stupeň
Length Délka
Square Druhá mocnina
Width Šířka
Perimeter Obvod
Diagonal Úhlopříčka
Corner Vrchol
Base Základna
Height Výška
Isosceles Rovnoramenný
Equilateral Rovnostranný
Similar Podobný
Congruent Shodný
Parallelogram Rovnoběžník
Rhombus Lichoběžník
Trapezium Kosočtverec
Circumference Obvod kruhu
Radius / Diameter Poloměr / Průměr
Quadrilateral Čtyřúhelník
Pythagoras’ Theorem Pythagorova věta
Centre Střed
Median Těžnice
Box Krychle
Can, cylinder Válec
Cone Kužel
Sphere Koule
Obtuse angle Tupý úhel
Acute angle Ostrý úhel

A.4.4. Probability

Probability Pravděpodobnost
Tree diagram Stromový diagram
Multiplication rule Pravidlo o násobení pravděpodobnosti
Possible outcome Možný výsledek
Sample space Množina možných výsledků
Empty set Prázdná množina
Event Jev
Be mutually exclusive Být vzájemně neslučitelný
Forming union Sjednocení
Complement Doplněk
Intersection Průnik množin
Permutation Permutace
Factorial notation Faktoriál
Combination Kombinace
All possible outcomes are equally likely Všechny možné výsledky jsou stejně pravděpodobné.
Favourable Příznivý
Special addition rule Pravidlo o sčítání pravděpodobnosti
Conditional probability Podmíněná pravděpodobnost
Independent Nezávislá
Binomial distribution Binomický rozvoj
Random sample Náhodný vzorek
Particular arrangement/ order of object Uspořádaný

A.4.5. Statistics

Frequency Četnost
Relative frequency Relativní četnost
Percentage Procento
Cumulative frequency Absolutní četnost
Grouped frequency Relativní četnost
Sample Vzorek
Mean Aritmetický průměr
Median Medián
Mode Modus
Bar-chart Sloupcový diagram
Histogram Histogram
Ogive Graf rozdělení
Standard deviation Standardní odchylka
First quartile První kvartil
Second quartile (median) Druhý kvartil (medián)
Third quartile Třetí kvartil
Example: 50th percentile Příklad: 50. percentil
Minimum Minimum
Maximum Maximum
Range Rozsah statistického souboru
 

Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA˛ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.