Danish Classroom Language and Mathematical Glossary


Table of Contents

1. Introductions
1.1. Meeting, Greeting
1.2. Register
1.3. Attendance

2. Classroom Management
2.1. Arranging the Classroom
2.2. The Lesson - Beginning and ending rituals
2.3. Discipline

3. Classroom Interaction
3.1. Organizing the pupils for work
3.2. Setting the Tasks
3.3. Feedback
3.4. Spontaneous language
3.5. Language of Mathematics

Appendix - Mathematical concepts

1. Introductions

1.1. Meeting, Greeting

Good morning, everybody. Godmorgen!
Good afternoon, everybody. Goddag!
Hello, everyone. Hej!
Hello there, James. Hej, Jens!
How are you today? Hvordan går det i dag?
How are you getting on? Hvordan går det?
How's life? Hvordan går det?
How are things with you? Hvordan har I det?
Are you feeling better today, Bill? Har du det bedre i dag, Peter?
My name is Mr/Mrs/Ms Jensen. Jeg hedder Andreas/Christine.
I'm your new math teacher. Jeg er jeres nye matematiklærer.
I'll be teaching you math this week. Jeg skal undervise jer i matematik i den her uge.
I've got two lessons with you this week. Jeg har to timer med jer i den her uge.

1.2. Register

Where is the class register? Hvor er protokollen?

1.3. Attendance

Who is absent today? Hvem er her ikke i dag?
Who isn't here today? Hvem er her ikke i dag?
What's the matter with Alice today? Hvad er der med Alice i dag?
What's wrong with Jim today? Hvad er der i vejen med Jens i dag?
Why were you absent last Friday? Hvorfor var du her ikke i fredags?
Where have you been? Hvor har du været?
We started ten minutes ago. What have you been doing? Vi begyndte for ti minutter side. Hvad har du lavet?
Did you miss your bus? Kom du for sent til bussen?
Did you oversleep? Sov du over?
Don't let it happen again. Gør det ikke igen?


2. Classroom Management

2.1. Arranging the classroom

Make groups of four. Lav grupper på fire.
Move your desks into groups of four people. Flyt jeres borde, så I laver grupper på fire.
Turn your desks around. Vend jeres borde om.
Make a horseshoe shape with your desks. Lav en hestesko med jeres borde.
Make a circle with your desks. Lav en rundkreds med jeres borde.
Make a line of desks facing each other. Stil jeres borde op på en linje mod hinanden.
Make groups of four desks facing each other. Lav grupper af fire borde, der vender mod hinanden.
Sit back to back. Sid med ryggen til hinanden.
Would you mind switching the light son? Vil du godt tænde lyset.

2.2. The lesson - Beginning and ending rituals

Let's begin our lesson now. Lad os begynde på timen nu.
Is everybody ready to start? Er alle parat til at begynde?
I hope you are all ready for your math lesson. Jeg håber, I alle sammen er parat til jeres matematiktime.
I think we can start now. Jeg tror, vi kan begynde nu.
Now we can get down to work. Nu kan vi få gang i arbejdet.
I'm waiting for you to be quiet. Jeg venter på, at I skal være stille.
We won't start until everyone is quiet. Vi begynder ikke, før alle er stille.
Stop talking and be quiet. Hold op med at snakke og vær stille.
Settle down now so we can start. Fald til ro, så vi kan begynde.
Close your books. Luk jeres bøger.
Put your books away. Læg jeres bøger væk.
Pack your things away. Læg jeres ting væk.
It's almost time to stop. Det er på tide at stoppe.
I'm afraid it's time to finish now. Det er desværre på tide at holde op.
We'll have to stop here. Vi må holde op nu.
There's the bell. It's time to stop. Nu ringer det. Det er på tide at holde op.
That's all for today. You can go now. Det var alt for i dag. I må gå nu.
The bell hasn't gone yet. Det har ikke ringet endnu.
There are still two minutes to go. Vi har endnu to minutter..
We still have a couple of minutes left. Vi har stadig et par minutter.
The lesson doesn't finish till five past. Timen slutter ikke før fem minutter over.
Your watch must be fast. Dit ur må gå for hurtigt.
We seem to have finished early. Det er ud, som om vi er blevet færdige for tidligt.
We have an extra five minutes. Vi har fem minutter mere.
Sit quietly until the bell goes. Sid stille, indtil det ringer
Goodbye, everyone. Farvel.
See you again next Wednesday. Vi ses næste onsdag.
See you tomorrow afternoon. Vi ses I morgen eftermiddag.
See you in room 7 after the break. Vi ses I lokale 7 efter frikvarteret.
Have a nice holiday. God ferie!
Enjoy your vacation. God ferie.
Everybody outside! Ud allesammen.
All of you, get outside now! Kom nu ud allesammen.
Hurry up and get out! Skynd jer!
Try not to make any noise as you leave. Vær stille, når vi går.
Be quiet as you leave. Other classes are still working. Vær stille, nå I går. Der er andre klasser, der stadigvæk arbejder.

2.3. Directions

Come in. Kom ind.
Go out. Gå ud.
Stand up. Rejs jer op.
Sit down. Sæt jer ned.
Come to the front of the class. Kom op foran.
Stand by your desks. Stå ved jeres borde.
Put your hands up. Ræk hænderne op.
Put your hands down. Tag hænderne ned.
Stand by your desks. Stå ved jeres borde.
Put your hands up. Ræk hænderne op.
Put your hands down. Tag hænderne ned.
Don’t forget to bring your...tomorrow Husk at tage...i morgen.
Could I get past, please? Undskyld, kan jeg komme forbi?
You're blocking the way. Du star i vejen for mig.
I can't get past you. Jeg kan ikke komme forbi dig.
Get out of the way, please. Vær sød at flytte dig.
Look this way. Se denne vej!
Stop talking. Hold op med at snakke.
Listen to what ... is saying. Hør efter, hvad … siger.
Leave that alone now. Lad det være nu.
Be careful. Pas på!
Pay attention, everybody. Hør efter allesammen.


3. Classroom Interaction

3.1. Organizing the pupils for work

Work together with your friend. Arbejd sammen med din kammerat.
Find a partner. Find en partner.
Work in pairs/threes/fours/fives. Arbejd i par/to/tre/fire sammen.
Work in groups of two/three/four. Arbejd I grupper på to/tre/fire.
I want you to form groups. Jeg vil gerne have, at I laver grupper.
Form groups of three. Lav grupper på tre.
There are too many in this group. Der er for mange i den her gruppe.
Can you join the other group? Kan du komme med i en anden gruppe?
Only three people in each group. Kun tre i hver gruppe.
I asked for four people in each group. Jeg bad om fire i hver gruppe.
There are too many in this group. Der er for mange i denne gruppe.
Can you join the other group? Kan du være med i den anden gruppe?
Everybody work individually. Alle skal arbejde alene.
Work by yourselves. Arbejd alene.
Work independently. Arbejd alene.
Ask your neighbour for help. Bed din sidemand om hjælp.
Stand up and find another partner. Rejs dig op og find en anden partner.

3.2. Setting the tasks

Here are some tasks for you to work on in groups of four. Her er nogen opgaver, I kan arbejde med I grupper på fire.
Work on the task together. Arbejd på opgaven sammen.
Ask other people in the group. Spørg nogen andre i gruppen.
Ask others in the class. Spørg nogen andre i klassen.
Ask everyone in the class. Spørg alle i klassen.
Open your books on page 52. Åbn jeres bøger på side 52.
Come out and write it on the board. Kom op og skriv det på tavlen.
Listen to the tape, please. Lyt til båndet.
Finish off this song at home. Lav den her sang færdig hjemme.
Let's sing a song. Lad os synge en sang.
Everybody, please. Allesammen.
All of you now. Allesammen, nu.
The whole class, please. Hele klassen.
I want you all to join in. I skal være med allesammen.
Could you try the next one? Kunne I prove den næste?
I would like you to write this down. Vil I godt skrive det her ned?
It might be an idea to leave this till next time. Det er nok en god ide at vente med det her til næste time.
Who would like to read? Hvem vil læse?
Which topic will your group report on? Hvilket emne vil jeres gruppe sige noget om?
Do you want to answer question 3? Vil du/I besvare spørgsmål 3?
Can you all see the board? Kan I allesammen se tavlen?
Have you found the place? Har I fundet stedet?
Are you all ready? Er I allesammen parate?
Let me explain what I want you to do next. Lad mig forklare, hvad det er, jeg vil have, I skal gore.
The idea of this exercise is for you to ... Meningen med denne øvelse er, at I skal …
Do the next activity. Lav den næste opgave.
Move on to the next activity. Fortsæt med den næste opgave
Have you finished? Er I færdige?
This is your homework for tonight. Dette er jeres lektier for i dag.
Do exercise 10 on page 23 for your homework. Øvelse 10 på side 23 er jeres lektier til næste gang.
Prepare the next calculation for Monday. Forbered næste regnestykkke til på mandag.
There is no homework today. Der er ingen lektier i dag.
Remember your homework. Husk jeres lektier.
Take a worksheet as you leave. Tag et papir med opgaver, når I går.
We'll do the rest of this task next time. Vi laver resten af denne opgave næste gang.
We'll finish this exercise next lesson. Vi gør den her øvelse færdig i næste time.
We've run out of time, so we'll continue next lesson. Vi har ikke mere tid, så vi fortsætter næste gang.
We'll continue this task next Monday. Vi fortsætter med den her opgave på næste mandag.

3.3. Feedback

Very good Virkelig godt
That's very good Det er virkelig godt
Well done Flot
Very fine Virkelig flot
That's nice Det er fint
I like that Det kan jeg godt lide
Marvellous Fantastisk
You did a great job Det gjorde, du virkelig godt
Magnificent Strålende
Terrific Fantastisk
Fantastic Fantastisk
Right Rigtigt
Yes Ja
Fine Fint
Quite right Helt rigtigt
That's right Det er rigtigt
That's it Det er i orden
That's correct Det er korrekt
That's quite right Det er helt rigtigt.
Yes, you've got it Ja, du har forstået det
You've got the idea Du har fat i det rigtige
It depends Det kommer an på
It might be, I suppose Sådan er det måske
In a way, perhaps Sådan er det nok
Sort of, yes Sådan omtrentligt
That's more like it Det er mere sandsynligt
That's much better Det er meget bedre.
That's a lot better Det er meget bedre
You've improved a lot Du er blevet meget bedre
Not really Ikke rigtigt
Unfortunately not Desværre ikke.
I'm afraid that's not quite right Det er desværre ikke helt rigtigt
You can't say that, I'm afraid Du kan desværre ikke sige sådan
You can't use that symbol here Du kan ikke bruge det symbol her
Good try, but not quite right God prøvet, men ikke helt rigtigt
Have another try Prøv en gang til
Not quite right. Try again. Ikke helt rigtigt. Prøv igen.
Not exactly Ikke helt præcist
You were almost right. Du havde det næsten rigtigt.
That's almost it Det er næsten rigtigt
You're halfway there Du er halvvejs
You've almost got it Du har det næsten
You're on the right lines Du er på rette vej
There's no need to rush Du behøver ikke skynde dig
There's no hurry Det haster ikke.
We have plenty of time Vi har masser af tid.
Go on. Have a try. Fortsæt. Prøv igen.
Have a go Prøv bare
Have a guess Prøv at gætte.
There's nothing wrong with your answer. Der er ikke noget i vejen med dit svar.
What you said was perfectly all right. Det, du sagde, var helt i orden.
You didn't make a single mistake. Du lavede ikke en eneste fejl.
That's exactly the point. Det er netop det, det drejer sig om.
That's just what I was looking for. Det er lige det, jeg gerne ville have.
Don't worry, it'll improve. Du skal ikke være bekymret. Det skal nok blive bedre.
Maybe this will help you. Måske vil dette hjælpe dig.
Do you want a clue (hint)? Vil du have et hint?
You have a good understanding. Du har en god forståelse af det.
Your calculations are very good. Dine udregninger er rigtig gode.
You are working well. Du arbejder godt.
You have made a lot of progress. Du har gjort store fremskridt.
You still have some trouble with fractions. Du har stadig nogle problemer med brøker.
You need more practice with these calculations. Du skal øve dig mere på disse udregninger.
You'll have to spend some time practising this. Du skal bruge mere tid på at øve dig i det her.
You're getting better at it all the time. Du bliver hele tiden bedre til det.
You've improved no end. Du har gjort meget store fremskridt.

3.4. Spontaneous language

Happy birthday! Til lykke med fødselsdagen.
..... has his/her 12th birthday today. …bliver tolv år i dag.
... is eleven today. Let's sing "Happy Birthday". …bliver elleve i dag. Lad os synge fødselsdagssangen.
Happy Christmas. Glædelig jul.
Happy New Year! Godt nytår.
All the best for the New Year. Rigtig godt nytår!
Happy Easter. Glædelig påske.
Best of luck. Held og lykke!
Good luck. Held og lykke!
I hope you pass. Jeg håber, du består.
Congratulations! Til lykke!
Well done! Godt klaret!
Never mind. Pyt med det.
Better luck next time. Bedre held næste gang.
Do you feel better today? Har du det bedre I dag?
Are you better now? Har du det bedre nu?
Have you been ill? Har du været syg?
What was the matter? Hvad var der i vejen?
I'm sorry (about that). Undskyld!
Sorry, that was my fault. Undskyld, det var min fejl.
I'm terribly sorry. Det er jeg meget ked af.
Excuse me for a moment. Undskyld mig et øjeblik.
I'll be back in a moment. Jeg er tilbage om et øjeblik.
Carry on with the exercise while I'm away. Fortsæt med øvelsen, medens jeg er væk.
I've got to go next door for a moment. Jeg er nødt til at gå ind ved siden af et øjeblik.
I'm afraid I can't speak any louder. Desværre kan jeg ikke tale højere.
I seem to be losing my voice. Jeg er ved at miste stemmen.
I have a sore throat. Jeg har ondt i halsen.
Do you mind if I sit down? Har I noget imod, at jeg sætter mig ned?
I have a headache. Jeg har hovedpine.
Do you mind if I sit down? Har I noget imod, at jeg sætter mig ned?

3.5. Language of Mathematics

English
Bolt, B., Hobbs, D.: A Mathematical Dictionary for Schools. Cambridge University Press, 1998.
James, C., James, T.: Mathematics Dictionary. Litton Educational Publishing, New York 1968.
Nelson, D.: Dictionary of Mathematics. Penguin Books Ltd., London 1998.

See also the Appendix.

Appendix

A.1. Numbers and arithmetic

Add Lægge sammen
Multiply Gange
Subtract Trække fra
Divide Dividere
Power Potens
Square Kvadrat
Bracket Parentes
Sign Fortegn
Fraction Brøk
Numerator Tæller
Denominator Nævner
Equal Være lig med
Equivalent Ækvivalent
Cancel Forkorte
Common denominator Fællesnævner
Counting number N
Zero Nul
Integers Z
Set of rational numbers Q
Set of real numbers R
Prime number Primtal
Equation Ligning
Solution Løsning
Graph Graf
Dependent variable Afhængig variabel
Independent variable Uafhængig variabel
Origin (0,0)
Straight line Ret linje
Coordinate Koordinat
Steepness or gradient Hældningskoefficient
Sketching a graph Tegning af en graf
Perpendicular Vinkelret

2. Functions

Graph Graf
Dependent variable Afhængig variabel
Independent variable Uafhængig variabel
Origin (0,0)
Straight line Ret linje
Coordinate Koordinat
Steepness or gradient Hældningskoefficient
Sketching a graph Tegning af en graf
Perpendicular Vinkelret
Quadratic equation Andengradsligning
Parabola Parabel
Root Rod
U-shape “Smilende” parabel
Upside-down U “Sur” parabel
Direct proportion Ligefrem proportionalitet
Partial direct proportion Lineær sammenhæng
Inverse proportion Omvendt proportionalitet
Domain Definitionsmængde
Range Værdimængde
Inverse function Omvendt funktion
Exponential Eksponentiel

3. Geometry

Area Areal
Rectangle Rektangel
Triangle Trekant
Circle Cirkel
Angle Vinkel
Right-angled Retvinklet
Opposite Modstående
Adjacent Hosliggende
Hypotenuse Hypotenuse
The two smaller sides of a right-angled triangle Kateter
Degree Grad
Length Længde
Square Kvadrat
Width Bredde
Perimeter Omkreds
Diagonal Diagonal
Corner Hjørne
Base Grundlinje
Height Højde
Isosceles Ligebenet
Equilateral Ligesidet
Similar Ligedannet
Congruent Kongruent
Parallelogram Parallelogram
Rhombus Rombe
Trapezium Trapez
Circumference Periferi
Radius / Diameter Radius / Diameter
Quadrilateral Firesidet
Pythagoras’ Theorem Pythagoras sætning
Centre Centrum
Median Median
Box Kasse
Can, cylinder Cylinder
Cone Kegle
Sphere Kugle
Obtuse angle Stump vinkel
Acute angle Spids vinkel

4. Probability

Probability Sandsynlighed
Tree diagram Tælletræ
Multiplication rule Multiplikationsmetode
Possible outcome Muligt resultat
Sample space Udfaldsrum
Empty set Tom mængde
Event Hændelse
Be mutually exclusive Udelukke hinanden
Forming union Foreningsmængde
Complement Komplementær
Intersection Fællesmængde
Permutation Permutation
Factorial notation Fakultet
Combination Kombination
All possible outcomes are equally likely Der er en jævn sandsynlighed
Favourable Gunstigt
Special addition rule Additionsmetode
Conditional probability Betinget sandsynlighed
Independent Uafhængig
Binomial distribution Binomial fordeling
Random sample Stikprøve
Particular arrangement/ order of object Ordnet

5. Statistics

Frequency Hyppighed
Relative frequency Frekvens
Percentage Procent
Cumulative frequency Kumuleret hyppighed
Grouped frequency Grupperet hyppighed
Sample Stikprøve
Mean Gennemsnit
Median Median
Mode Typetal
Bar-chart Søjlediagram
Histogram Histogram
Ogive Sumkurve
Standard deviation Standard afvigelse/ spredning
First quartile Første kvartil
Second quartile (median) Median
Third quartile Tredje kvartil
Example: 50th percentile 50% fraktilen
Minimum Mindsteværdi
Maximum Størsteværdi
Range Variationsbredde

Copyright © by MA²ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.